Európsky týždeň mobility 2023

Ikona

Odporúčania pre samosprávy

Počas ETM 2022 organizujte aktivity, ktoré propagujú udržateľnú mestskú dopravu. Môžu mať akúkoľvek formu – od organizovaných prechádzok či cyklo jázd cez pouličné hry až po verejné prednášky. Všetky aktivity, ktoré propagujú a podporujú verejnú dopravu, cyklistiku, chôdzu a rôzne formy udržateľnej mobility, sú vítané. Pozvite organizácie a inštitúcie, pôsobiace na území vašej samosprávy participovať na podujatiach organizovaných počas kampane (firmy, inštitúcie, neziskové organizácie, školy, centrá voľného času, prevádzkovateľov verejnej dopravy,...). Príklady dobrej praxe ukazujú, že stále viac spoločností má v rámci internej/firemnej politiky aj záväzky voči ochrane životného prostredia a radi sa zúčastňujú podujatí podobného druhu. Sami aktívne organizujú podujatia pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, prípadne pre obyvateľov v sídle spoločnosti.

Zabezpečte v rámci svojich možností propagáciu kampane vo vašom meste (webová stránka, lokálne informačné médiá, sociálne siete, webové stránky zapojených organizácií, v prostriedkoch verejnej dopravy,...). Grafické podklady pre propagáciu kampane nájdete v časti spránky na stiahnutie.

Predstavte implementáciu nových trvalých opatrení počas ETM 2022, ktoré ste zaviedli v období od 23. septembra 2021 do 22. septembra 2022 a ktoré podporujú využívanie udržateľných spôsobov dopravy (napr. plány alebo realizácie infraštruktúry pre cyklistov, rekonštrukcia alebo budovanie nových bezpečných chodníkov pre peších, ich osvetlenie, výraznejšie značenie, utlmovanie dopravy v okolí škôl, na sídliskách, kde je vyššia koncentrácia peších, prípadne budovanie zón bez áut a nízko emisných zón, preferencie verejnej dopravy na križovatkách, zvýhodnené tarify pre cestujúcich vo verejnej doprave, zavedenie školských, prípadne  firemných autobusov, ...). Tieto opatrenia nemusia byť finančné náročné, cieľom je ukázať záväzok samosprávy, inštitúcie či organizácie k riešeniu opatrení v prospech udržateľnej mobility.

Usporiadajte podujatie Deň bez áut tak, že jednu alebo viacero ulíc uzatvoríte pre dopravu a namiesto toho ich otvoríte chodcom, cyklistom a verejnej doprave. Aby ste deklarovali svoje spojenie so Svetovým dňom bez áut, je vhodné túto aktivitu plánovať dňa 22. septembra.

 

MEDIÁLNI PARTNERI

RTVSRadio Regina - západRadio Regina - stredRadio Regina VRadio LumenEnviroportál

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri